Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүй-Геоэкологийн Хүрээлэн

БИДНИЙ ЗОРИЛГО

БИД МОНГОЛ ОРНЫ БАЙГАЛЬ, НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГТ
ҮЗҮҮЛЭХ ДАЯН ДЭЛХИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН НӨЛӨӨГ СУДЛАХ, САЛБАР ДУНДЫН ИННОВАЦИЙН ШИЙДЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ,
МЭДЛЭГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАМААР ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИНЭ.

Судалгаа

Бид эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнг бодлогод уялдуулахад оршихоос гадна олон нийтийн байгаль, нийгмийн талаархи мэдлэг, боловсролд хувь нэмрээ оруулахад чиглэнэ.

Үйлчилгээ

Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын зэрэгцээ манай байгууллага тодорхой зорилтуудын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах үүргийг хүлээдэг. Иймд өөрсдийн материал, техникэд суурьлан лабораторийн шинжилгээ, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх чадавхитай хамт олныг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

Мэдээлэл, Харилцаа

Мэдлэг бол хөгжлийн түүчээ. Тиймээс манай хамт олон судалгааны ажлын явц, тэдгээрээс гарах шинэ мэдлэг, шинэ мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй хүргэдэг.


©ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН. 2016.